Brother Canon Dell Epson Fujitsu F-Secure Lenovo Microsoft HP

Käyttöehdot

- Data Group Oy:n yleiset sopimusehdot
- DG-palvelutuotteiden sopimusehdot
- Data Group Oy:n toimitusehdot

Data Groupin yleiset sopimusehdot

1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Data Group -jäsenliikkeen ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä toimitus- ja sopimusehtoina ellei erikseen ole muuta kirjallisesti sovittu.

2. Data Group -jäsenliike pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta.

3. Data Group -jäsenliike myy tuotteita ja palveluja yksityisille, yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille.

4. Data Group -jäsenliikkeen ja yritysasiakkaiden välisessä kaupassa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

5. Kaikki verkkokaupan hinnat ovat arvonlisäverollisia jos et ole kirjautuneena sisään. Jos olet kirjautuneena sisään, näytetään toivomasi asetuksen mukaisesti arvonlisäverolliset tai -verottomat hinnat. Tieto verosta näkyy tuotenäkymän alareunassa.

6. Toimitukseen liittyvät reklamaatiot ja huomautukset tulee tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta.

7. Asiakkaan tilauksesta räätälöidyillä kokoonpanoilla ja ratkaisuilla ei ole peruutusoikeutta.

8. Tuotteiden takuuaika on 6 kk - 36 kk ostopäivästä lukien. Yksittäisen tuotteen takuuajan voi tarkistaa tuotekohtaisesta tuotekortista.

9. Takuuhuoltoaika ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

10. Takuu on voimassa huoltoa vaativille tuotteille, jotka toimitetaan takuuajan puitteissa Data Group jäsenliikkeen osoittamaan takuuhuoltopisteeseen. Tuotteen mukana toimitetaan ostokuitti, lähete tai niiden kopio.

11. Tuotteiden takuuehtoina noudatetaan ensisijaisesti tuotteiden maahantuojien ja tavarantoimittajien antamia takuuehtoja ja -ohjeita.

12. Takuu kattaa tuotteiden raaka-aine- ja valmistusvioista aiheutuvat korjauskustannukset. Se ei kata normaalista käytöstä aiheutunutta luonnollista kulumista tai vääränlaisesta käytöstä aiheutunutta rikkoutumista.

13. Data Group -jäsenliikkeellä on mahdollisuus vaihtaa takuuhuollettava tuote toiminnaltaan ja hinnaltaan vastaavaan tuotteeseen, mikäli takuuhuoltoon toimitetun tuotteen korjaaminen tai samanlaisen tuotteen hankkiminen on mahdotonta tai erityisen vaikeaa.

14. Aiheettomasti takuuhuoltoon toimitetuille tuotteille tehty työ veloitetaan voimassaolevan huoltohinnaston mukaisesti.

15. Takuu ei sisällä korvaavaa tuotetta takuuhuollon ajaksi, pois lukien erikseen tehtävät huolto- ja ylläpitosopimukset.

16. Takuu ei sisällä tuotteiden käyttöopastusta.

17. Takuu ei kata tuotteen virheellistä käyttöä eikä muun, kuin virallisen takuuhuollon suorittamaa asennus- tai huoltotyötä.

18. Takuu ei kata ohjelmistojen toimivuutta eikä niiden palauttamista alkuperäisen toimitusajankohdan tai rikkoutumista edeltävän ajankohdan mukaiseen muotoon.

19. Takuu ei kata paristoja, akkuja tai laitteiden puhdistamista.

20. Takuu ei kata takuuhuoltoon toimitettujen tuotteiden aiheuttamia välillisiä vahinkoja, tietojen menettämistä, tuotteen käytön keskeytymistä, tuotteella tai sen avulla suoritettavien tehtävien keskeytymistä tai vastaavia seikkoja.

21. Takuu on voimassa Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu.

22. Mahdollisista tuotepalautuksista on aina sovittava erikseen Data Group -jäsenliikkeen kanssa. Palautuksista saatava hyvitys on enintään 80% tuotteen alkuperäisestä hankintahinnasta. Palautuksen edellytyksenä on myyntikuntoinen tuote. Data Group -jäsenliikkeellä ei ole velvollisuutta hyväksyä ja vastaanottaa tuotepalautusta.

23. Takuupalautuksen mukana tulee toimittaa kaikki alkuperäiseen toimitukseen kuuluneet tuotteet ja niiden oheismateriaalit ellei erikseen ole muuta sovittu.

24. Takuuhuoltoon toimitetut tuotteet, joiden tilalle on saatu uusi tuote, siirtyvät takuunantajan omistukseen.

25. Data Group -jäsenliike ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat viranomaisten toimenpiteistä, maahantuojien tai tavarantoimittajien toiminnasta tai tuotteiden loppumisesta, toiminnan keskeytymisestä tulipalon tai vastaavan onnettomuuden johdosta, toimintaan oleellisesti vaikuttavasta lakosta, työsulusta tai saarrosta tai muusta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta Data Group -jäsenliikkeen liiketoimintaa oleellisesti vaikeuttavasta esteestä.

26. Mikäli takuunalaista tuotetta huolletaan tai siihen tehdään asennuksia muualla kuin Data Group -jäsenliikkeen osoittamassa takuuhuoltopisteessä ilman Data Group jäsenliikkeen erillistä suostumusta, vastaa asiakas huollon tai asennuksen aiheuttamista kustannuksista.

27. Mikäli sopimusehtojen noudattamisen estää tai sitä kohtuuttomasti viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, tulvaa ja vesivahinkoa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai poistaa sen vaikutusta.

28. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli asianomaiset eivät muutoin pääse sopuun, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä noudattaen.

Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen, katso www.kuluttajariita.fi

DG-palvelutuotteiden sopimusehdot

1. Tunnukset ja salasanat Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle sopimuksen mukaisen palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset ja salasanat. Palveluntarjoaja valitsee Asiakkaan tunnukset. Salasanat luodaan satunnaisotannalla. Tunnukset ja salasanat voidaan Asiakkaan pyynnöstä vaihtaa palvelun aikana. Vaihdosta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Palveluntarjoaja voi vaihtaa tunnuksen tai salasanan, mikäli tietoturva tai muu painava syy sitä edellyttää. Asiakas vastaa asiakaskohtaisista tunnuksista ja salasanoista.

2. Verkkotunnukset (koskee vain niitä asiakkaita, joiden verkkotunnuksia Palveluntarjoaja hallinnoi) Asiakas sitoutuu noudattamaan Asiakkaalle mahdollisesti varattujen verkkotunnusten ja niitä myöntävien organisaatioiden sääntöjä sekä määräyksiä. Asiakas vastaa omassa käytössään mahdollisesti olevista verkkotunnuksista. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa itse verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta. Verkkotunnusten oikeudet ovat kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalla niin kauan, kun Asiakkaalla on avoimia tilaamaansa palveluun liittyviä maksuja.

3. Palvelun sisältämä materiaali Palveluntarjoajan palveluun, palvelun avulla, palvelun kautta tai muulla vastaavalla tavalla saa tallentaa, siirtää tai käyttää vain Suomen lain ja hyvän tavan mukaisia tietoja, ohjelmia ja muuta vastaavaa materiaalia.

4. Palvelun tuottaminen Palveluntarjoaja tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää ja muuttaa tarjoamaansa palvelua. Mahdollisista kehitys- ja muutostöistä Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas. Mahdollisista muutoksista palvelun tuottamisessa ilmoitetaan etukäteen Asiakkaalle.

5. Varmuuskopiot Asiakas vastaa, ellei erikseen toisin sovita, tilaamansa palveluun liittyvien tietojen, ohjelmien ja muiden vastaavien materiaalien varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tiedon muuttumattomuudesta, oikeellisuudesta, käytettävyydestä tai säilyvyydestä. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä varmuuskopioita Palveluntarjoajan laitteisiin tallennetuista Asiakkaan tiedoista.

6. Tiedotteet Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle palveluun liittyviä tiedotteita. Asiakkaan tulee noudattaa tiedotteissa annettuja ohjeita ja neuvoja.

7. Palvelun keskeyttäminen asiakkaan pyynnöstä Palvelu voidaan Asiakkaan pyynnöstä keskeyttää ja aloittaa uudelleen. Palvelun keskeyttämisestä ja sen uudelleen aloittamisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

8. Palvelun ja muutostyöt ja vikojen korjaaminen Palveluntarjoajan tuottamaan palveluun liittyvien ohjelmistojen ja laitteiden asentaminen, päivittäminen ja korjaaminen sekä muut palvelun vaatimat muutostyöt tehdään normaalin työajan puitteissa mahdollisimman nopeasti. Mikäli Palveluntarjoajan suorittamat päivitys-, kunnostus- ja muutostyöt sitä edellyttävät, on Palveluntarjoajalla oikeus hetkellisesti keskeyttää Asiakkaalle tarjottu palvelu. Keskeytyksistä ilmoitetaan, mikäli mahdollista, etukäteen Asiakkaalle.

9. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet - Asiakkaan tulee noudattaa tämän sopimuksen sopimusehtoja, palveluun liittyviä käyttöohjeita sekä maksaa Palveluin tarjoajalle sopimuksen mukaiset maksut. - Asiakas ei saa omalla tarkoituksellisella toiminnallaan aiheuttaa Palveluntarjoajalle tai muille palvelun käyttäjille haittaa tai vahinkoa. - Asiakkaan tulee käyttää tilaamiaan palveluja hyvän tavan ja lain puitteissa. - Asiakas vastaa kaikista palvelun kautta saamistaan tai hankkimistaan tiedoista, ohjelmista sekä muusta vastaavasta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista, mahdollisista luvista, lisensseistä ja laillisuudesta sekä niihin liittyvistä mahdollisista seuraamuksista, korvauksista ja kustannuksista. - Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin oikeellisuudesta, käyttöoikeuksista, tekijänoikeuksista tai muusta vastaavasta sekä käytön mahdollisesti aiheuttamista seuraamuksista, korvauksista ja kustannuksista. - Asiakas vastaa käyttönsä aiheuttamista velvoitteista, kustannuksista ja maksuista. - Asiakkaan on mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava siitä, etteivät hänelle annetut käyttäjätunnukset, salasanat tai muut vastaavat tietoturvaan liittyvät tiedot joudu Asiakkaan osoittamien henkilöiden ulkopuolelle. - Asiakas vastaa kaikista omien käyttäjätunnusten, salasanojen sekä muiden vastaavien tietojen avulla käytetyistä palveluista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista, korvauksista ja kustannuksista. - Asiakas ei saa käyttää Palveluntarjoajan palvelua oman liiketoimintansa, palvelunsa tai tuotteensa osana eikä edelleen myydä ostamiaan palveluita ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. - Asiakkaan tulee ilmoittaa heti havaittuaan tilaamiinsa palveluihin liittyvistä ongelmista tai puutteista palvelun tarjoajalle.

10. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet - Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja Asiakkaasta kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta. - Palveluntarjoaja vastaa tahallisista tai tuottamuksellisista virheistään. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus on Asiakkaan menettämän palvelun kustannus kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti kuitenkin enintään kolmea sopimuskuukautta vastaava laskutussumma. - Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista tai kustannuksista, mikäli Palveluntarjoajan tuottama palvelu ei vastaa Asiakkaan odotuksia tai tavoitteita. - Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan palvelussa olevista tai käyttämistä tiedoista tai niiden käytettävyydestä. - Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista tai kustannuksista Asiakkaan tietojen muuttuessa tai kadotessa. - Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamissa yhteyksissä tai palveluissa ilmenevistä puutteista, ongelmista, keskeytyksistä tai muusta vastaavasta. - Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen Palveluntarjoajalle toimittamista palvelun tuottamiseen tarkoitetuista laitteistoista, ohjelmista tai palveluista tai niissä esiintyvistä puutteista, ongelmista tai rikkoutumisista. - Palveluntarjoaja ei vastaa virusten tai vastaavien aiheuttamista ongelmista tai vahingoista. - Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tekemästä Asiakkaan tilaamaan palveluun kohdistuvasta luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai niihin rinnastettavasta toiminnasta. - Palveluntarjoajan tulee suorittaa laitteisto- ja järjestelmäpäivitykset, -kunnostukset ja -muutokset siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa Asiakkaalle. - Palveluntarjoajalla on oikeus erikseen ilmoittamatta poistaa palveluistaan sellainen materiaali tai estää sellaisen materiaalin käyttö, joka on hyvän tavan tai lain vastainen. - Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan tilaama palvelu, mikäli Asiakkaalla on palveluun liittyviä erääntyneitä maksuja. Palveluntarjoaja laskuttaa palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

11. Hinnoittelu Palveluntarjoaja perii Asiakkaan tilaamasta palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tarjoamiensa palveluiden hinnoittelua. Uudet hinnat tulevat voimaan seuraavan laskukauden aikana. Hinnoittelun muuttuessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ennen hintojen muuttumista.

12. Force majeure –lauseke Mikäli sopimusehtojen noudattamisen estää tai sitä kohtuuttomasti viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, tulvaa ja vesivahinkoa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai poistaa sen vaikutusta.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli asianomaiset eivät muutoin pääse sopuun, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä noudattaen.

Data Group -jäsenliikkeen toimitusehdot

Data Group -jäsenliike myy verkkokaupan tuotteita yksityisille, yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille. Tuotteiden hinnat ovat arvonlisäverollisia, alv 24%. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

1. Tilaaminen Tuotteet tilataan pääsääntöisesti osoitteessa shop.datagroup.fi olevan ostoskorin kautta.

2. Tilausvahvistus Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilauksen sisällön voi tarkistaa shop.datagroup.fi –sivustolle luodun käyttäjätilin kautta.

3. Maksutavat Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

4. E-Maksupainikkeet E-Maksupainikkeet löytyvät seuraavilta pankeilta: Nordea, OP-Pohjola, Danske Bank, Tapiola, Handelsbanken, Aktia, Säästöpankit, Paikallisosuuspankit, Nooa, Ålandsbanken ja S-pankki.

5. Maksut Visa, Visa Electron, MasterCard, Eurocard ja Maestro-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard, Eurocard ja Maestro-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Paytrail-tiliin voi tutustua osoitteessa: http://paytrail.com/fi/osta-paytraililla.

Tilaukset käsitellään arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana, kun maksu on suoritettu.

6. Toimitusaika Tuotteita lähetetään jokaisena arkipäivänä. Pankkiyhteyksistä riippuen lähetys tapahtuu 1-3 arkipäivän kuluttua laskun maksamisesta tai erikseen asiakkaan kanssa sovittavan ajankohtana ja tavalla.

7. Toimitustapa ja toimituskulut Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan. Toimitus ovelle asti, ellei toimitustapana ole nouto.

8. Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä vialliset tuotteet Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen: asiakaspalvelu@datagroup.fi tai shop.datagroup.fi –sivustolta löytyvän palautelomakkeen avulla.

Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

9. Palautusehdot Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita.

Ota yhteyttä ennen palautusta ja liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot:

- Nimi
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Pankkitilinumerosi
- mitä tuotetta / tuotteita palautus koskee
- kopio tilausvahvistuksesta

Palautusosoite ja yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta alalaidasta.

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vuorokauden kuluttua tuotteiden toimituksesta emmekä postiennakkolähetyksiä. Rahat palautetaan suoraan pankkitilille palautuksen vastaanoton, hyväksymisen ja käsittelyn jälkeen. Asiakas maksaa palautuksen toimituskulut.

10. Muuta Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin shop.datagroup.fi –sivustolta löytyviin toimitusehtoihin.

Data Group -jäsenliike käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti eikä luovuta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

Ladataan...